A. Gemeenschappelijke Regelingen

GR Dienst Gezondheid & Jeugd

Vestigingsplaats

Dordrecht.

Korte omschrijving

De GR Dienst Gezondheid & Jeugd bestaat uit een tweetal organisatieonderdelen: Dienst gezondheid en jeugd en Serviceorganisatie Jeugd (SOJ). De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) is formeel onderdeel van de Dienst Gezondheid & jeugd, maar kent een eigen specifiek financieringskader. Onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd zijn de GGD Zuid-Holland Zuid en Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS). De Dienst vindt haar bestaansrecht in de behoefte van de samenleving om in goede gezondheid te kunnen leven, te leren en te ontwikkelen. De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens de 10 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering van diverse taken op het gebied van publieke gezondheid, maatschappelijke zorg en leerplicht. Daarnaast is de Dienst verantwoordelijk voor de aansturing van de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg. Ook bij rampen en crises, waarin de publieke gezondheid wordt bedreigd, treedt de Dienst Gezondheid & Jeugd op.

Publiek belang

De Dienst Gezondheid & Jeugd bewaakt, beschermt en bevordert activiteiten die gericht zijn op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en het vergroten van ontwikkelingskansen ten behoeve van de inwoners van Zuid-Holland Zuid.

Bestuurlijk belang

De behartiging van belangen geschiedt door het bepalen van de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkelingen door middel van sturing, ordening, integratie en in voorkomende gevallen uitvoering van specifieke taken: publieke gezondheid, onderwijs, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening.

Financieel belang

De totale primaire begroting voor de Dienst Gezondheid & Jeugd 2020 bedraagt € 151 miljoen, waarvan € 107 mln. voor de Serviceorganisatie Jeugd. De in deze primaire begroting opgenomen bijdragen voor Gorinchem zijn € 8 mln. (So-jeugd) en € 2 mln. overig. Deze bijdragen worden/zijn bijgesteld op basis van de bijstellingsdocumenten.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2019: € 4.169.186,-

Verwachte stand 1 januari 2020: € 2.951.000

Verwachte stand 31 december 2020: € 2.071.000

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2019: € 56.122.665,-

Verwachte stand 1 januari 2020: € 50.362.000

Verwachte stand 31 december 2020: € 51.036.000

Resultaat

Het verwachte resultaat over 2020 bedraagt: € N.N.B.

Risico's

Dienst Gezondheid & Jeugd

Met het eerder vastgestelde meerjarenbeleidsplan en het dekkingsplan ligt er voor de Dienst Gezondheid & Jeugd een redelijke solide basis. In de begroting van de Dienst is een paragraaf opgenomen over de beheersing van de risico's. De financiële risico's focussen zich primair op de ontwikkeling van de zorgvraag in relatie tot het jeugdzorgbudget. De begroting volgt het Meerjarenprogramma (MJP). In het MJP is een begroting opgenomen op de destijds bekende zorgvraag, aangevuld met een gemeentelijke taakstelling op de reductie van het aantal jeugdigen in de regionale specialistische zorgmarkt. Het opnemen van een realistische begroting is hiermee de belangrijkste beheersmaatregel. Het belangrijkste resterende risico zit in het behalen van de reductiedoelstelling van (de instroom) van het aantal jeugdigen in deze zorgmarkt.

GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Vestigingsplaats

Dordrecht.

Korte omschrijving

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) voert de wettelijke milieutaken uit voor de tien gemeenten in Zuid-Holland Zuid en de provincie Zuid-Holland. Voor een aantal deelnemers voert de OZHZ alle Wabo-omgevingstaken uit. Daarnaast geeft de OZHZ desgewenst milieuadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Publiek belang

De OZHZ draagt bij aan een veilige, gezonde, duurzame en leefbare omgeving.

Bestuurlijk belang

Een lid van het college maakt deel uit van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. In het bestuur heeft Gorinchem 3 van de 100 stemmen. Dit sluit aan bij de financiële inbreng in de regeling.

Financieel belang

De totale omzet van de OZHZ bedraagt ca. € 24 miljoen. De bijdrage van Gorinchem bedraagt afgerond € 0,6 miljoen. Deze bijdrage bestaat uit een inwonerbijdrage, een bijdrage voor de wettelijke taken en een bijdrage voor taken die op offertebasis worden uitgevoerd.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2018: € 2.076.274

Verwachte stand 1 januari 2020: € 2.454.759

Verwachte stand 31 december 2020: € 1.815.925

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2018: € 9.907.699

Verwachte stand 1 januari 2020: € 6.692.951

Verwachte stand 31 december 2020: € 6.692.951

Resultaat

Het verwachte resultaat over 2020 bedraagt: € 0

Risico's

Wet kwaliteitsborging bouw

OZHZ voert thans voor 2 gemeenten en de provincie ook de bouwtaken uit. Met de uitvoering is een bedrag van circa € 4,2 mln. op jaarbasis gemoeid. Voor de bouwtaken wordt er vooralsnog uitgegaan dat gefaseerd een deel van de taken wordt overgedragen aan de markt.

Omgevingswet

Momenteel wordt gewerkt aan een fundamentele herziening van het omgevingsrecht. Gestreefd wordt naar één wet. Deze Omgevingswet zal betrekking hebben op bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, water, natuur, infrastructuur en ontgrondingen en raakt daarmee ook het werkdomein van OZHZ. Op dit moment is nog veel onzekerheid over de impact voor OZHZ en zijn opdrachtgevers.

GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Vestigingsplaats

Dordrecht.

Korte omschrijving

Om de risico's op het gebied van de openbare orde en veiligheid te beheersen is de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) opgericht op 1 juli 2009 ter uitvoering van de in 2010 in werking getreden Wet Veiligheidsregio's. In de VRZHZ werken gemeenten, regionale brandweer, regionale ambulancevoorziening en de geneeskundige hulpverlening (GHOR) bij ongevallen en rampen nauw samen met politie en waterschappen. Daarnaast wordt er samengewerkt met overheidsdiensten en private partners. De VRZHZ wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis, ook een belangrijke rol spelen met het voorkomen daarvan. Door de bundeling van krachten zorgt de VRZHZ voor de fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Publiek belang

De VRZHZ wil incidenten en rampen voorkomen door risico's te achterhalen en hierover te adviseren om deze zoveel mogelijk te beperken, de VRZHZ organiseert een daadkrachtige respons voor de bestrijding in acute situaties en de VRZHZ zorgt ervoor dat na een incident er zo snel mogelijk kan worden teruggekeerd naar de normale situatie zodat de maatschappelijk continuïteit gewaarborgd blijft.

Bestuurlijk belang

De burgemeester maakt deel uit van het dagelijks en het algemeen bestuur van de GR. In beide besturen is zij tevens vicevoorzitter. Bij het nemen van besluiten in het algemeen bestuur brengen de leden voor de gemeente die zij vertegenwoordigen elk één stem uit. Het algemeen bestuur beslist bij een meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Financieel belang

Bijdrage van Gorinchem over 2020 bedraagt € 2.789.240. (inclusief huisvesting).

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2019: € 8.364.000

Verwachte stand 1 januari 2020: € 2.190.000

Verwachte stand 31 december 2020: € 1.597.000

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2019: € 60.630.000

Verwachte stand 1 januari 2020: € 63.934.000

Verwachte stand 31 december 2020: € 64.753.000

Resultaat

Het verwachte resultaat over 2020 bedraagt: € 5.000

Risico's

Door de vorming en het vertrek van de gemeente Vijfheerenlanden is er een structureel tekort ontstaan. Begin 2020 zal bekend zijn wat het financiële gevolg hiervan voor de gemeenten is.

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zal voor het brandweerpersoneel waarschijnlijk met ingang van 2021 van kracht zijn. Dit kan financiële gevolgen hebben voor de gemeenten. Ook het voortbestaan van de vrijwillige brandweer kan hierdoor in de knel komen. Op dit moment wordt op landelijk niveau gekeken naar de gevolgen en implementatie van de wet. In 2020 zal hierover meer duidelijkheid komen.

De grootste onderhoudsopgave van Rijkswaterstaat (Vernieuwen, verjongen, verduurzamen) zal de komende jaren worden uitgerold. Daarbij horen omvangrijke infrastructurele werkzaamheden in onze regio. Deze werkzaamheden hebben grote consequenties op de verkeersstromen in de regio. De Veiligheidsregio treft operationele maatregelen om gemaakte bestuurlijke afspraken na te komen en monitoren de gevolgen ervan voor de planvorming- en repressieve inzet. Dit valt buiten de reguliere beleidstaak en kan extra kosten met zich meebrengen.

GR Regio AV

Vestigingsplaats

Gorinchem.

Korte omschrijving

Het vergroten van de regionale bestuurskracht en de regionale samenwerking in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het bijdragen aan de behartiging van gemeenschappelijke belangen om de evenwichtige ontwikkeling van de regio te bevorderen.

Publiek belang

Gemeenschappelijke regeling. Uitvoering geven aan regionale samenwerking op de beleidsterreinen sociaal, fysiek, economie en toerisme tezamen met de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden.

Bestuurlijk belang

De burgemeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Twee leden van het college van burgemeester en wethouders maken deel uit van het algemeen bestuur van de regeling. De burgemeester treedt op als voorzitter van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van de regeling. Bij de besluitvorming in het algemeen bestuur beschikt elke deelnemende gemeente over één stem per gemeente. Besluiten in het algemeen bestuur en dagelijks bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Financieel belang

Het financieel aandeel Gorinchem in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden - verband in 2020 bedraagt op basis van de inwonerbijdrage € 0,7 miljoen. Door de gewijzigde opzet van de regionale samenwerking, is de begroting 2020 afgeslankt.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2019: € 1.128.000

Verwachte stand 1 januari 2020: € 342.000

Verwachte stand 31 december 2020: € 170.000

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2019: € 1.716.000

Verwachte stand 1 januari 2020: € 1.000.000

Verwachte stand 31 december 2020: € 750.000

Resultaat

Het verwachte resultaat over 2020 bedraagt: € 10.000.

Risico's

De bestuurlijke ontwikkelingen in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden kunnen zorgen voor risico's voor de beoogde resultaten van de Regionale Maatschappelijke Agenda. Voor het overige wordt verwezen naar het programma Bestuur en Ondersteuning.

GR Gevudo

Vestigingsplaats

Dordrecht.

Korte omschrijving

Gevudo beheert het aandelenpakket van twaalf gemeenten in de regio ZHZ in de N.V. Huisvuil Verbranding Centrale (HVC). Het aandelenpakket bestaat uit 529 aandelen. Voor al deze gemeenten verwerkt HVC het huisafval en voor een aantal ook de afvalinzameling. Daarnaast ontwikkelt HVC zich steeds meer als een duurzaam energiebedrijf.

Publiek belang

Gevudo behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten in de aandeelhoudersvergadering van de HVC N.V.

Bestuurlijk belang

Een lid van het college maakt deel uit van het algemeen bestuur en heeft zitting in het dagelijks bestuur. Via de GR is er invloed op het beleid van de HVC. De GR levert een lid in de raad van commissarissen van HVC in de vorm van een onafhankelijk externe. De GR levert ook een lid in de aandeelhoudersvergadering van HVC.

Financieel belang

Tegen maatschappelijk verantwoorde kosten verwerken van het afval.
Gorinchem is deelnemer in de GR Gevudo welke de aandelen beheert van de NV HVC. Het betreft hier een belang van ruim 18%. Gevudo staat naar rato van haar deelname in HVC garant voor het nakomen van de financiële verplichtingen die HVC aangaat in het kader van de financiering van verbrandingsinstallaties en andere bedrijfsactiviteiten. Hiervoor wordt een garantstellingsprovisie ontvangen. De garantstellingsprovisie wordt aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd o.b.v. de inwoneraantallen x tarief. Daarnaast wordt dividend aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2019: € 30.000

Verwachte stand 1 januari 2020: € 30.000

Verwachte stand 31 december 2020: € 30.000

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2019: € 538.000

Verwachte stand 1 januari 2020: € 0

Verwachte stand 31 december 2020: € 0

Resultaat

Het verwachte resultaat over 2020 bedraagt: € 0

Risico's

Deze zijn afhankelijk van de bedrijfsvoering bij HVC N.V.

GR AVRES

Vestigingsplaats

Gorinchem.

Korte omschrijving

De uitvoeringsorganisatie AVRES voert voor de aangesloten gemeenten de participatiewet uit. Dit betekent dat zij de wettelijke taken uitvoeren rond de vangnetregeling zoals het verstrekken van uitkeringen, het uitvoeren van minimabeleid. Maar ook ondersteuning bij re-integratie bieden en de werkgeversrol van de sociale werkvoorziening voeren.

Publiek belang

Een goede dienstverlening voor de burgers van Gorinchem die zijn aangewezen op tijdelijke voorzieningen als een uitkering, bijzondere bijstand is erg belangrijk. Daarnaast is het belangrijk dat er verbindingen gelegd worden tussen AVRES en het maatschappelijk middenveld met als doel de burger zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Bestuurlijk belang

Er op kunnen vertrouwen dat de gemeentelijke wettelijke taken goed worden uitgevoerd, burgers goed bediend worden en dat uitvoering wordt gegeven aan bestuurlijke speerpunten.

Financieel belang

Dat de participatiemiddelen doeltreffend worden ingezet en ten goede komen aan de producten en diensten voor onze bewoners.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2019: € 4.175.000

Verwachte stand 1 januari 2020: € 8.519.000

Verwachte stand 31 december 2020: € 8.303.000

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2019: € 10.769.000

Verwachte stand 1 januari 2020: € 6.135.000

Verwachte stand 31 december 2020: € 5.047.000

Resultaat

Het verwachte resultaat over 2020 bedraagt: € N.N.B.

Risico's

Een risico is dat het participatiebudget de komende jaren krimpt door besluitvorming van het rijk. Dit bekent dat de loonkosten van de SW het budget steeds meer in beslag zullen nemen en er zodoende te weinig overblijft voor re-integratie van specifieke doelgroepen.

Een tweede risico is dat er door externe factoren, zoals bijvoorbeeld een toename van vluchtelingen of conjuncturele schommelingen, vaker een beroep gedaan wordt op de sociale vangnetregelingen van Avres.

Een derde risico betreft het feit dat Avres in haar begroting 2020 structurele lasten dekt door incidentele baten, waardoor een reëel risico bestaat dat de gemeente op termijn (structureel) een extra bijdrage zal moeten betalen.

GR Reinigingsdienst Waardlanden

Vestigingsplaats

Gorinchem.

Korte omschrijving

Het op milieuverantwoorde wijze ophalen van ons afval en zorg dragen voor verwerking. Daarnaast heeft Waardlanden via dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) taken toegewezen gekregen voor het onderhoud van het openbare gebied.

Publiek belang

Het uitvoeren van gemeentelijke taken op het gebied van de afvalinzameling.

Bestuurlijk belang

Een lid van het college maakt deel uit van het bestuur van de GR. Bij stemming wordt 75% vereist van het aantal (gewogen) stemmen. Ter bepaling van het totaal aantal stemmen en het aantal stemmen per deelnemende gemeente in het algemeen bestuur wordt uitgegaan van 1) het totaal aantal huisaansluitingen van de deelnemende gemeenten, en 2) het aantal huisaansluitingen per deelnemende gemeente. De stemverhoudingen worden voor een periode van vier jaar vastgesteld. Voor het in het bestuur tot stand brengen van een beslissing bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van hen die een stem hebben uitgebracht.

Financieel belang

Iedere deelnemende gemeente betaalt jaarlijks een gemeentelijke bijdrage. Deze gemeentelijke bijdrage wordt berekend op basis van de door het algemeen bestuur vast te stellen verdeelsleutel. De begroting, inclusief het te voeren beleid, wordt door het algemeen bestuur vastgesteld. De Reinigingsdienst Waardlanden beschikt over eigen reserves om eventuele financiële tegenvallers op te vangen.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2019: € 1.042.207

Verwachte stand 1 januari 2020: € 750.000 conform het door het bestuur vastgestelde beleid omtrent weerstandsvermogen en reserves.

Verwachte stand 31 december 2020: € 750.000

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2019: € 19.265.504

Verwachte stand 1 januari 2020: € 16.754.000

Verwachte stand 31 december 2020: € 16.346.000

Resultaat

Het verwachte resultaat over 2020 bedraagt: € 0

Risico's

De kosten van afvalverwerking en aanverwante werkzaamheden stijgen nog steeds, zelfs bovenmatig. Dit is een landelijke tendens en zeker niet een lokaal cq regionaal probleem. De eerder genomen maatregelen, zoals verhoging van de bevoorschotting met 297.000 Euro, zijn niet afdoende gebleken.

In de perspectiefnota 2020 is daarom een bedrag van 464.000 Euro als extra kosten opgenomen, die worden doorberekend in de tarieven van de afvalstoffenheffing.

Nog altijd blijkt uit een vergelijking met andere gemeenten met een zelfde grootte en een zelfde stedelijkheidsklasse, dat onze tarieven afvalstoffenheffing zich op een gemiddeld niveau bevinden. Verder willen wij opnieuw benadrukken dat de bedrijfsvoering van Waardlanden jaarlijks een neutraal tot positief resultaat laat zien.

Tot slot mag niet onvermeld blijven dat binnen de GR Waardlanden is gestart met een andere wijze van inzamelen, met onder andere als doel een beperking van de verwerkingskosten van het toegenomen afval. De werkwijze zal uiteraard niet alleen in Gorinchem worden doorgevoerd, maar ook in andere deelnemende gemeenten. Hierbij wordt ook gekeken naar omliggende regiogemeenten, die niet deelnemen aan de GR Waardlanden en een afwijkende wijze van inzamelen hebben die consequenties (lees;: afvaltoeristen) voor GR Waardlanden.

GR Bureau Openbare Verlichting

Vestigingsplaats

Hardinxveld-Giessendam.

Korte omschrijving

De GR Bureau Openbare Verlichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het beheer van de Openbare Verlichting in de bij de GR aangesloten gemeenten.

Publiek belang

Onderhoud van openbare verlichting.

Bestuurlijk belang

Een lid van het college maakt deel uit van het algemeen bestuur van de GR. Elk lid van het algemeen bestuur heeft in de vergadering een stem. De besluiten van het algemeen bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Financieel belang

Het financieel aandeel van Gorinchem in deze regeling is op basis van het aantal lichtobjecten. Voor 2019 betalen we als gemeente € 7,46 per lichtobject, gelijk aan 2018.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2019: € 150.630

Verwachte stand 1 januari 2020: € 128.868

Verwachte stand 31 december 2020: € 110.368

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2019: € 209.964

Verwachte stand 1 januari 2020: € N.N.B.

Verwachte stand 31 december 2020: € N.N.B.

Resultaat

Het verwachte resultaat over 2020 bedraagt: € 0

Risico's

Schaalvergroting heeft veelal efficiëntie en financiële voordelen. Wij hebben echter geen invloed op de deelname van andere gemeenten. Als deelnemers uitstappen of de geleverde diensten laten te wensen over, ontstaat er een risico.