Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen staan voor de baten in de begroting die niet gekoppeld zijn aan een specifiek programma en de bijbehorende kosten op die onderdelen. Deze baten dienen als algemeen dekkingsmiddel voor de begroting als geheel. In de paragraaf lokale heffingen vindt u de diverse onderdelen van deze gemeentelijke inkomstenbronnen.

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

TV011 Resultaat van de rekening baten & lasten

4.673

0

0

0

0

0

TV05 Treasury

7.450

-1.006

-92

-217

-496

-377

TV061 OZB woningen

230

138

136

136

136

136

TV062 OZB- niet woningen

0

104

103

103

103

103

TV063 Parkeerbelasting

11

146

152

152

152

152

TV064 Belasting Overig

64

106

240

240

240

240

TV08 Overige baten en lasten

318

784

546

768

888

806

Lasten Overzicht algemene dekkingsmiddelen

12.745

272

1.085

1.182

1.023

1.060

TV05 Treasury

1.235

1.050

1.199

748

753

748

TV061 OZB woningen

4.364

4.524

4.628

4.628

4.628

4.628

TV062 OZB- niet woningen

4.863

5.186

5.304

5.304

5.304

5.304

TV063 Parkeerbelasting

1.773

1.630

1.733

1.733

1.733

1.733

TV064 Belasting Overig

691

717

722

722

382

382

TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds

61.638

63.531

67.802

67.722

67.055

67.489

TV08 Overige baten en lasten

641

0

0

0

0

0

Baten Overzicht algemene dekkingsmiddelen

75.204

76.639

81.389

80.857

79.855

80.284

Totaal saldo van baten en lasten

62.459

76.367

80.304

79.674

78.832

79.223

Mutaties reserves

13.881

125

359

161

0

0

Resultaat

76.340

76.492

80.663

79.835

78.832

79.223


Het taakveld Treasury toont een aanzienlijk verschil in 2020 ten opzichte van 2019. De oorzaak hiervan is dat de eerder berekende rentebesparing van ruim € 1 mln. uit de begroting 2019 inmiddels integraal onderdeel is van de begroting. Dit voordeel is nu dus verwerkt in de verdeling van de rentekosten naar de verschillende programma's uit de begroting (rente-omslag). Daarnaast is er een toename te zien in het gemeentefonds. Verder is op taakveld 08 Overige baten en lasten de geraamde onderuitputting op de onderhoudsbudgetten uit 2019 verdeeld naar de diverse programma's (budgetneutraal).