Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Overhead

Kosten van overhead zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Overheadkosten worden integraal opgenomen in het "overzicht overhead" en niet verdeeld naar de verschillende beleidsterreinen in de programma's. De uitzondering hierop is het deel van overhead dat bij investeringen en grondexploitaties hoort. Dit deel wordt wel toegerekend. Het overheadtarief wordt berekend door de totale overheadlasten van het taakveld overhead te delen door de totale directe personeelskosten. De omvang van de doorbelasting blijkt uit de onderstaande tabel.

Toegerekende overhead (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Toegerekend aan investeringen en grondexploitaties

908

908

908

908

De baten en de lasten van de overhead zijn in onderstaande tabel meerjarig weergegeven. Hierop zijn de lasten voor investeringen en grondexploitaties reeds in mindering gebracht. De baten betreffen huuropbrengsten van gebouwen, bijdragen van derden en overige inkomsten.

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

TV04 Overhead

12.701

12.419

12.194

11.320

11.212

11.093

Lasten Overzicht overhead

12.701

12.419

12.194

11.320

11.212

11.093

TV04 Overhead

470

454

479

479

479

479

Baten Overzicht overhead

470

454

479

479

479

479

Totaal saldo van baten en lasten

-12.231

-11.965

-11.715

-10.841

-10.732

-10.614

Mutaties reserves

-1.610

-200

725

-84

16

15

Resultaat

-13.841

-12.165

-10.990

-10.925

-10.717

-10.599

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

TV09 Vennootschapsbelasting

8

0

0

0

0

0

Lasten Overzicht heffing vennootschapsbelasting

8

0

0

0

0

0

TV09 Vennootschapsbelasting

153

0

0

0

0

0

Baten Overzicht heffing vennootschapsbelasting

153

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

146

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

146

0

0

0

0

0

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

TV99 Onvoorzien

0

100

100

100

100

100

Lasten Overzicht onvoorzien

0

100

100

100

100

100

Baten Overzicht onvoorzien

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

0

-100

-100

-100

-100

-100

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

0

-100

-100

-100

-100

-100

Investeringen (bedrag x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Vervangingsplan inventaris

184

75

Hard- en software

361

329

180

351

Innoveren en verbeteren online dienstverlening

60

Totaal investeringen

605

404

180

351

Vennootschapsbelasting
Het onderzoek naar de vennootschapsbelasting (VPB-plichtige "ondernemersactiviteiten") is nog niet volledig afgerond, maar hieruit blijkt tot op heden wel dat de gemeente Gorinchem geen vennootschapsbelasting is verschuldigd. Derhalve is er geen budget opgenomen onder het taakveld vennootschapsbelasting.

Onvoorzien
D
e post Onvoorzien in de begroting dient ter dekking van lasten waarvoor geen budget in de begroting is opgenomen. In de begroting wordt ieder jaar een bedrag van € 100.000 voor onvoorziene uitgaven meegenomen. Voor het aanwenden van de post Onvoorzien (algemeen) als dekkingsmiddel gelden drie toetsingscriteria te weten: onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar.