Wat gaan we daarvoor doen?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Verbetering ondernemers en vestigingsklimaat

De ontsluiting van het bedrijventerrein Groote Haar maakt onderdeel uit van het project A-27. Tot het moment dat Groote Haar beschikbaar komt, is het enige beschikbare bedrijventerrein Oost II. Omdat de beschikbaarheid van bedrijfsgrond hier zeer beperkt is, wordt een stringent uitgiftebeleid gehanteerd. We geven voorrang aan bedrijven uit Gorinchem met een ruimtevraag en aan bedrijven met een meerwaarde op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en innovatie. Voorts is de aandacht gericht op het behouden van bestaande bedrijven. Daarvoor wordt het economisch profiel van Gorinchem verder aangescherpt en vertaald naar acties voor verdere verbetering van het ondernemers en vestigingsklimaat. Het georganiseerde bedrijfsleven waaronder de IKG en de G11 wordt hierbij betrokken evenals de op te stellen economische visie.

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Samenwerking ondernemers, overheid en onderwijs

Samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs vindt op regionale schaal plaats binnen de arbeidsmarktregio Gorinchem. Vanuit een gezamenlijk initiatief van scholen, bedrijven en onderwijs. (School & Bedrijf), wordt gewerkt aan een verbetering van de aansluiting op de arbeidsmarkt. In 2020 richt School & Bedrijf zich op innovatie en maatwerk. Daarnaast wordt techniekonderwijs verder ontwikkeld. Het Leerwerkloket gaat meer nadruk leggen op het taalonderwijs binnen de integrale aanpak van leren en werken. Daarnaast wordt door het loket een ondersteunende marketing- en communicatiecampagne gevoerd.

DOE-agenda

De DOE-agenda is een regionaal actieplan van de arbeidsmarktregio. Doel van dit plan is om de arbeidstoeleiding te verbeteren van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk weten te vinden. De Doe-agenda verbindt en versterkt bestaande initiatieven. Speerpunten zijn de ambachtsschool nieuwe stijl, oprichten van een digitaal platform scholing, peer to peer connection en instroom van statushouders in de zorg. Voor de uitvoering van de Doe-agenda is door het Ministerie van Sociale Zaken voor 2019

€ 1 mln beschikbaar gesteld. Bij een goede uitvoering is voor 2020 nogmaals € 1 mln. beschikbaar. De DOE-agenda maakt onderdeel uit van de bestuursagenda van de arbeidsmarktregio.

Economische visie

Door macro economische en regionale ontwikkelingen is een nieuwe realiteit ontstaan. Met de opstelling van een economische visie wordt aangegeven hoe met deze ontwikkelingen wordt omgegaan. Hiervoor wordt uitgegaan van de eigen kracht, trends en ontwikkelingen als de next economy en de ontwikkelingen in regio's rondom Gorinchem. Bezien wordt of de traditoneel aanwezige maakindustrie hierin een rol kan spelen. En zijn er mogelijke bedreigingen die het hoofd moeten worden geboden?

Digitale bereikbaarheid

Snel en betrouwbaar internet is voor bedrijven en onze inwoners een belangrijke basisvoorziening. Deze voorziening wordt binnen onze gemeente door verschillende marktpartijen aangeboden. Als gemeente faciliteren wij deze bedrijven maximaal, zodat zij deze voorzieningen kunnen aanbieden en uitrollen. We staan positief tegenover alle initiatieven tot een verdere verglazing van onze gemeente door deze netbeheerders, maar de verdere uitbreiding van de bestaande glasvezelnetwerken, bijvoorbeeld tot in de woning, is sterk afhankelijk van de commerciële belangen van netbeheerders, marktwerking en mogelijke concurrentie van alternatieven. Gezien de vele marktpartijen binnen onze gemeente, alsmede vanwege de grote financiële risico’s, hebben wij zelf niet de intentie om te participeren in de aanleg van een eigen glasvezelnetwerk. Dit laten we graag over aan de commerciële partijen, die wij uiteraard wel onze volle medewerking verlenen. Tijdens de voorbereidingsfase, voorafgaand aan de aanleg en/of revitalisering van bedrijventerreinen en woonwijken, worden door de gemeente Gorinchem uiteraard wel afspraken gemaakt met de telecommunicatiebedrijven over het gelijktijdig aanleggen van glasvezelnetwerken in deze gebieden, zodat het ondernemings- en vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners aantrekkelijker wordt.

Reguliere taken

Onderwerp

Toelichting

Toerisme

De vesting is het icoon van de stad. Daarom leggen we een accent op het versterken van de belevingswaarde van de historische binnenstad. Daarnaast zetten we in op verbindingen met de regio, zowel in fysieke zin, als in regionale toeristische samenwerkingsverbanden.

Met deze lokale en regionale kwaliteiten zetten we in op meer bezoekers en willen we (nieuwe) inwoners en bedrijven aan ons binden.

Detailhandel

Als onderdeel van een bredere visie op de toekomst van de binnenstad werken we in samenwerking met alle relevante partijen actief aan een toekomstgericht beleid voor de detailhandel. Centraal hierbij staat het op peil houden van een aantrekkelijk winkelgebied, onder meer via keuzes op het gebied van functieverbreding en ruimte voor innovatie.

Gorinchem Citymarketing (GCM)

Regionaal Maatschappelijke Agenda

Met de stichting Gorinchem Citymarketing (GCM) wordt een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. GCM verzorgt de operationele citymarketing gericht op de doelgroepen bezoekers, bewoners en bedrijven. Voor de citymaking heeft GCM een adviesfunctie gekregen. De raadsopdracht binnenstad/stadspromotie 2015 is de basis om te komen tot een samenwerking met een 50/50 verdeling van de wederzijdse investeringen in tijd en geld.

Wij werken ook in 2020 mee aan de opgave maritieme maakindustrie, de opgave vrijetijdseconomie en de opgave bedrijventerreinen. Voor de opgaven maritieme maakindustrie en bedrijventerreinen wordt de inhoud van de opgaven voor de komende jaren herijkt.