Wat gaat dit kosten?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

TV31 Economische ontwikkeling

476

628

301

301

301

301

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.825

12.103

9.152

8.339

6.227

3.388

TV33 Bedrijfsloket en - regelingen

29

34

24

24

24

24

TV34 Economische promotie

436

585

788

719

621

628

Lasten Economie

2.765

13.350

10.264

9.383

7.173

4.341

TV31 Economische ontwikkeling

6

0

0

0

0

0

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.135

12.061

9.011

8.199

6.089

3.250

TV33 Bedrijfsloket en - regelingen

164

182

183

183

183

183

TV34 Economische promotie

4

0

0

0

0

0

Baten Economie

3.309

12.242

9.194

8.382

6.272

3.433

Totaal saldo van baten en lasten

544

-1.108

-1.070

-1.001

-901

-908

Mutaties reserves

0

0

50

50

50

50

Resultaat

544

-1.108

-1.021

-951

-852

-858

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - Oost II
De lasten en baten op taakveld 32 fluctueren jaarlijks als gevolg van de ontwikkeling van de diverse grondexploitaties. De uitgifte van het bedrijventerrein Oost II is vergevorderd. Er wordt verwacht dat Oost II in 2021 is uitverkocht. De uitgifte van de percelen verliep minder voortvarend dan voorzien, waardoor er zowel baten als lasten in 2019 zijn doorgeschoven naar 2020. Dit was mede het gevolg van een uitgebreide bestemmingsplanherziening voor de vestiging van een grote hotelketen. De looptijd van de grondexploitatie moeten worden bijgesteld naar 2021.

In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen en met deze begroting 2020, vastgesteld worden:

Investeringen (bedrag x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Citymaking

100

Totaal investeringen

100

-

-

-

In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma verstrekt worden:

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Bedrijfsinvesteringszone

140

Binnenstadsmanagement

103

Toeristische beleid/VVV

184