Wat gaan we daarvoor doen?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Taalpact

In februari 2019 is in de regio een Taalpact ondertekend om laaggeletterdheid te bestrijden. In 2020 wordt er invulling en uitvoering gegeven aan het Taalpact. Er zal een plan van aanpak worden geschreven met daarin de ambities uit het Taalpact. Begin 2020 zal er opnieuw een werkatelier georaniseerd worden. Tijdens het werkatelier worden de plannen voor 2020 en verder besproken.

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Stagemogelijkheden

In overleg met School en Bedrijf wordt bekeken hoe we de stagemogelijkheden vanuit de Arbeidsmarktregio Gorinchem bij diverse hbo instellingen onder de aandacht kunnen brengen zodat de studenten behouden blijven voor bedrijven stad en regio.

Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Regionale beroepen- en innovatiecampus (RBIC)

Er wordt gewerkt aan een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs. Dit IHP komt in overleg met alle schoolbesturen tot stand. In dit IHP wordt ook het Binnenklimaat voor de oude basisscholen meegenomen.

Met een Regionale Beroepen en Innovatiecampus wil de gemeente een bijdrage leveren aan onderwijshuisvesting die meer ruimte biedt voor samenwerking, doorlopende leerlijnen en synergie tussen de VMBO en MBO scholen in Gorinchem, het bedrijfsleven, instellingen en andere partijen zoals bijvoorbeeld afstudeerders in het hoger onderwijs. Dit met behoud van de eigen identiteit van onze scholen. Doel is om voor leerlingen opleidingen te kunnen ontwikkelen en aanbieden die goed aansluiten bij actuele en toekomstige vragen uit de arbeidsmarkt.

Reguliere taken

Onderwerp

Toelichting

Leerplicht

We zien erop toe dat voortijdig schoolverlaten wordt voorkomen. De uitvoering ligt bij Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS).

Ondernemersprijs voor scholieren

De Gorinchemse ondernemersprijs voor scholieren wordt gecontinueerd.

Onderwijshuisvesting

Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting. In 2020 ligt de nadruk op de voorbereiding en start van de bouw van de brede school Hoog Dalem, de verduurzaming van enkele schoolgebouwen, de uitbreiding van het Technasium en de start van de voorbereidingen voor de regionale beroepen- en innovatiecampus (RBIC). Daarnaast wordt het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs geactualiseerd, waarbij duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt is.

Speciaal onderwijs

De inzet op het ‘thuisnabij onderwijs’ zetten we voort.

Leerlingenvervoer

We verzorgen en bekostigen het leerlingenvervoer.

Onderwijs aan vluchtelingen

Het onderwijs aan kinderen van statushouders wordt verzorgd via de internationale schakelklassen (ISK). De ISK is gehuisvest in het Omnia College.

Onderwijsachter-standenbeleid

We pakken onderwijsachterstanden aan door de inzet van onder meer Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), schakelklassen, taalprojecten, naschoolse activiteiten en logopedie. In 2020 moeten de uren voor de kinderen met een VVE-indicatie worden uitgebreid.

Volwasseneneducatie

In het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) is de gemeente Gorinchem door het Rijk aangewezen als centrumgemeente in de arbeidsmarktregio voor het verzorgen van volwasseneneducatie in de arbeidsmarktregio Gorinchem. Hiervoor wordt een regionaal programma opgesteld.

Brede scholen

We continueren de doorontwikkeling van de Brede Scholen met extra aandacht voor de wijkfunctie. Dit doen we in samenhang met de ontwikkeling Integraal Kind Centra (IKC).