Wat gaat dit kosten?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

TV41 Openbaar basisonderwijs

187

227

197

197

196

196

TV42 Onderwijshuisvesting

3.350

3.009

2.929

3.107

3.331

3.286

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.250

5.161

5.040

4.824

4.854

4.852

Lasten Onderwijs

8.787

8.396

8.166

8.128

8.382

8.334

TV42 Onderwijshuisvesting

131

159

232

231

286

283

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.331

2.162

2.108

2.108

2.108

2.108

Baten Onderwijs

2.461

2.321

2.340

2.339

2.394

2.391

Totaal saldo van baten en lasten

-6.326

-6.075

-5.826

-5.789

-5.988

-5.943

Mutaties reserves

-171

226

226

0

0

0

Resultaat

-6.497

-5.849

-5.600

-5.789

-5.988

-5.943


De meerjarige verschillen aan de lastenzijde van TV 42 worden met name verklaard door de toename van de kapitaallasten als gevolg van de voorgenomen investeringen (zie hieronder).

In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen en met deze begroting 2020, vastgesteld worden:

Investeringen (bedrag x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Brede school Hoog Dalem

2.682

1.486

Beroepencampus

1.500

2.500

3.000

8.000

Binnenklimaat scholen

lasten

1.000

baten

-500

IHP overig

500

Uitbreiding Fortes/lyceum/sporthal Fortes OKK

1.190

Totaal investeringen

5.872

4.486

3.000

8.000

Brede school Hoog Dalem
Als gevolg van de besluitvorming over het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Gorinchem Oost in de raad van 18 mei 2017 (2017-1787) is een bedrag voor de brede school in Hoog Dalem beschikbaar gesteld.

Beroepencampus
Voor de realisatie van een beroepencampus/leerpark voor alle VMBO-scholen wordt een bedrag van in totaal € 15 mln. beschikbaar gesteld.

Binnenklimaat scholen
Als gevolg van de aangenomen motie Binnenklimaat in de raadsvergadering van 18 oktober 2018 wordt een bedrag van € 1 mln. begroot. Met schoolbesturen gaan we in gesprek over de aanpassing van de luchtcirculatiesystemen in oude schoolgebouwen van het primair onderwijs. Het is onze intentie dat de schoolbesturen een bijdrage leveren ter hoogte van 50% van de kosten.

IHP overig
Voor aandachtspunten binnen het IHP als kwaliteit schoolgebouwen, duurzaamheid, capaciteitsbehoefte en voor eventuele tegenvallers/meerkosten bij lopende nieuwbouwprojecten is € 500.000 in de begroting opgenomen.

Uitbreiding Fortes/lyceum/sporthal Fortes OKK
Voor de inpandige verplaatsing van het technasium Fortes en de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt en de nieuwbouw van een noodzakelijke gymzaal is € 1.490.000 beschikbaar gesteld, waarvan € 1.190.000 in 2020.

In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen het programma worden verstrekt:

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Bedrag

SKG

473

Avres

11

Schoolbesturen

32