Wat gaan we daarvoor doen?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Voorkomen overbelasting mantelzorgers

In 2019 hebben we de het respijtaanbod geïnventariseerd, overzichtelijk in beeld gebracht en onder de aandacht gebracht van professionals. In 2020 analyseren we in hoeverre behoefte en voorzieningen op elkaar aansluiten en welke nieuwe oplossingen wenselijk zijn.

Wijkgericht werken

In 2020 worden de twee pilots wijkgericht werken geëvalueerd. Het gaat om de Gildenwijk (met name rondom de Intervam-flats) en in de Haarwijk (rondom Wilhelminalaan/1ste Kremlin). De volgende onderdelen worden meegenomen in de evaluatie; de bewoners- en ondernemersinitiatieven, het verbeteren van de fysieke woon- en leefomgeving, het versterken van de sociale cohesie en frequente toezicht en handhaving zijn belangrijke onderdelen van de wijkaanpak onder regie van de wijkcoördinator.

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Aandacht voor eenzaamheid

De uitvoering van het integraal sociaal beleid 2019-2024 is in volle gang. In het uitvoeringsplan 2019-2020 van het integraal sociaal beleid is versterken van sociale netwerken om eenzaamheid te bestrijden als prioriteit bepaald. Meer kennis en bewustwording over eenzaamheid dat bij jong en oud voorkomt én plannen ter bestrijding van eenzaamheid worden samen met de stad/partners uitgevoerd.

Anders sturen op zorg-inkoop

Door te voldoen aan de inkoopvoorwaarden dragen zorgaanbieders bij aan onze uitgangspunten om te normaliseren en de zorg dichtbij, met zorgvragers en hun netwerk te leveren.

Inrichting dementievriendelijke gemeenschap

We stimuleren clubs en verenigingen waar veel ouderen komen, om dementievriendelijk te worden, door het geven van training en advies. Doel hiervan is om mensen met dementie langer actief bij de club te houden.

Eigen bijdrage Wmo

In 2019 hebben we de volledige invoering van het abonnementstarief voorbereid inclusief de te maken beleidskeuzes. Die beleidskeuzes zijn vertaald in een verordening en nadere regels. In 2020 voeren we het eigen bijdragebeleid uit aan de hand van de gemaakte keuzes.

Doorontwikkelen sociale teams

Het Sociaal team van de gemeente Gorinchem is zowel fysiek als digitaal bereikbaar en beschikbaar voor inwoners. Bij de aanpak is het principe ‘één huishouden, één plan, één regisseur’ en sociale netwerkversterking leidend. Daar waar mogelijk worden preventieve interventies en kostenbewustzijn bevorderd, gericht op het voorkomen van problemen en het terugdringen van kosten in het sociaal domein.

Ontmoetingsplekken jongeren

De aanleg van een ontmoetingsplek voor jongeren wordt betrokken bij de speel- en ontmoetingsvoorziening bij de 10-de Penninglaan en de ruimte achter PoGo.

Gelijke kansen

Gorinchem wil dat iedereen mee kan doen en zich thuis voelt in de stad. In 2020 gaan we verder met de uitvoering van het emancipatie- en diversiteitsbeleid, waaronder enkele openbare activiteiten. We zorgen voor meer bekendheid van Radar.

Clientervarings-onderzoek Jeugd en Wmo

Met behulp van een continu meting monitoren we clientervaringen met jeugdhulp. Ook worden de ervaringen gemeten met het toeleidings- en toegangsproces op het gebied van Jeugd en Wmo bij de Stichting Jeugdteams (onderdeel van sociaal team).

De cliëntervaringen vanuit de Wmo onderzoeken we sinds het 4e kwartaal 2019 aan de hand van continu onderzoek. In 2020 evalueren we het continuonderzoek en bekijken we of er aanpassingen nodig zijn in de werkwijze en scope van het onderzoek.

Preventieprogramma's en activiteiten

We investeren in het vermogen van inwoners om te kunnen omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Preventie krijgt daarbij extra aandacht.

Volgens planning wordt eind 2019 het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol door de gemeenteraad besproken. Vanaf 2020 geven we uitvoering aan de acties die in het plan zijn beschreven.

Met de aanpak GIDS (Gezond in de Stad) in de Gildenwijk en Stalkaarsen, werken we vanuit het denkkader van Positieve Gezondheid.

In aansluiting op ons reeds ingezet traject “voorzorg” wordt met partners, onder andere het ziekenhuis, gesproken over een gezamenlijke aanpak rond de eerste 1000 dagen van kinderen. Naast financiële middelen vanuit de gemeente, hebben we de impuls Kansrijke Start ter beschikking. Dit is een bedrag van € 5.000,- per jaar voor 2019, 2020 en 2021.

Rookvrije buitenruimte

Sportaccommodaties en sportverenigingen in Gorinchem zijn/worden allemaal rookvrij, Caribabad en alle buitensportverenigingen zijn officieel geheel of gedeeltelijk rookvrij.

Leven lang bewegen

SeniorenFit wordt uitgebreid naar de wijken Haarwijk en Stalkaarsen. De beweeggroepen nemen toe, 3 beweeggroepen, 2 wandelgroepen, 2 fietsgroepen, seniorenatelier, seniorenkoor, wekelijkse koffie-inloop, 1 groep hersengymnastiek en 20 mensen zijn doorgestroomd naar lokale sportaanbieders. Doel is volwassenen in een leeftijd van 30-50 jaar stimuleren en motiveren om te blijven sporten en te bewegen. Daarnaast willen we een voorbeeldfunctie creëren voor de jeugd van Gorinchem. Uitbreiding van de beweegcoach en 2 nieuwe partners (Avres en Yulius) betrekken in het proces van de beweegcoach.

Stimuleren gezonde kantines

Gezonde school brevet wordt steeds groter in Gorinchem, er zijn 8 gecertificeerde gezonde basisscholen en 2 middelbare scholen. Bij deze scholen wordt water drinken gestimuleerd. Er komen minimaal 4 nieuwe watertappunten bij schoolpleinen, buitensportaccommodaties en/of sportaccommodaties.

Statushouders

Met ingang van 1 januari 2021 wordt het inburgeringsstelsel vernieuwd. Het nieuwe inburgeringsstelsel legt de regie voor de inburgering nadrukkelijk bij de gemeenten. De gemeente moet ervoor zorgen dat nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en aan het werk gaan. In 2020 vinden de voorbereidingen plaats voor het nieuwe inburgeringsstelsel. Daarnaast wordt de pilot 'De Taalsnelweg naar Werk' verder uitgevoerd in 2020.

Decentralisatie Beschermd Wonen

We treffen in samenwerking met centrumgemeente Dordrecht en regiogemeenten voorbereidingen voor de gefaseerde decentralisatie van Beschermd Wonen en Opvang. Vanaf 2022 wordt een deel van het budget objectief verdeeld naar alle gemeenten. Bestaande cliënten blijven vallen onder verantwoordelijkheid van de centrumgemeente. Nieuwe cliënten vallen onder verantwoordelijkheid van lokale gemeenten. Over verdere doorcentralisatie wordt later besloten op basis van een evaluatie.

Reguliere taken

Onderwerp

Toelichting

Participatiewet

Bij de Participatiewet staat onder andere het afbouwen van de sociale werkvoorziening en Wajong door uitstroom van werknemers naar reguliere werkgevers centraal. Voor de doelgroep met de meeste beperkingen wordt een voorziening 'nieuw beschut' gecreëerd. De verhuizing van Avres en veranderingen in de GR door in- en uittredende gemeenten vragen om de nodige aandacht in de uitvoering.

Preventie

We voeren de vastgestelde regionale en lokale preventieprogramma’s integraal uit.

Onder de noemer 'It takes a village to raise a child', versterken we de inbedding van deze programma’s in Gorinchem door deze te verbinden met de burgerkracht. Vanuit de gemeente hebben de teams Gorinchem Beweegt, Wijkbeheer en andere teams die veel in de stad zijn (toezicht, buitendienst), een signalerende en preventieve functie in de wijken van de stad. Daarnaast investeren we in preventie door het versterken van de buurthuisfunctie, wijkgericht werken en in het bijzondere sociaal cultureel werk (inzet opbouwwerker).

Jeugdwet

De jeugdprofessionals van de stichting Jeugdteams ZHZ (het jeugdteam) zijn onderdeel van het sociaal team geworden. Het belang om kinderen dichtbij huis, adequate zorg en ondersteuning te geven is het uitgangspunt. Met de nodige innovatiekracht worden slagen gemaakt in de wijze waarop dit door uitvoerders van (lokale en regionale) zorg wordt uitgevoerd.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Naast de hiervoor vermelde prioriteiten en aandachtspunten staat de nieuwe aanbesteding van het collectief vraagafhankelijk vervoer (Molenhopper) op de planning voor 2020.

Maatschappelijke opgaven

We volgen de landelijke aanwijzingen op in het kader van onder meer de opvang van vluchtelingen en statushouders en blijven inzetten op taalontwikkeling.

Wet kinderopvang

en kwaliteitseisen

peuterspeelzalen

Jongerenwerk

De gemeentelijke taken die binnen deze wet vallen voeren we uit. We verwerken de gevolgen van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang in het handhavingsbeleid.

Van 2019 - 2021 gaat een nieuwe organisatie voor onze jongeren aan de slag. De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Middden Holland voert naar behoefte (ambulant) jongerenwerk uit, waarin de samenwerking met het netwerk van deze jongeren een voorwaarde is voor succes. Tevens zal met de andere partners in het sociaal domein worden ingezet om problemen bij de jongeren te voorkomen.