Wat gaat dit kosten?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

3.811

4.028

3.917

3.858

3.898

3.897

TV62 Wijkteams

2.754

2.370

2.463

2.524

1.993

2.059

TV63 Inkomensregelingen

17.424

15.063

17.685

17.631

17.631

17.631

TV64 Begeleide participatie

9.803

6.188

7.392

7.062

6.927

6.747

TV65 Arbeidsparticipatie

68

2.240

2.347

2.471

2.527

2.527

TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

912

643

1.429

1.417

1.182

1.182

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+

4.650

5.962

5.161

5.241

5.318

5.398

TV672 Maatwerkdienstverlening 18-

7.881

7.133

8.570

8.570

8.570

8.570

TV681 Geëscaleerde zorg 18+

531

539

929

374

374

374

TV682 Geëscaleerde zorg 18-

0

43

452

452

452

452

TV71 Volksgezondheid

1.526

1.444

1.748

1.771

1.754

1.777

Lasten Sociaal domein

49.360

45.653

52.093

51.371

50.625

50.614

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

199

396

511

511

511

511

TV62 Wijkteams

16

0

0

0

0

0

TV63 Inkomensregelingen

12.561

10.405

12.197

12.197

12.197

12.197

TV64 Begeleide participatie

987

0

0

0

0

0

TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

0

0

0

0

0

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+

301

122

200

200

200

200

TV672 Maatwerkdienstverlening 18-

0

161

0

0

0

0

TV681 Geëscaleerde zorg 18+

1.208

185

822

0

0

0

TV71 Volksgezondheid

3

0

0

0

0

0

Baten Sociaal domein

15.274

11.269

13.731

12.909

12.909

12.909

Totaal saldo van baten en lasten

-34.086

-34.383

-38.362

-38.462

-37.717

-37.705

Mutaties reserves

164

307

587

192

-3

-10

Resultaat

-33.921

-34.076

-37.775

-38.271

-37.720

-37.716


De verschillen op taakveld 63 Inkomensregelingen worden zowel aan de baten- als aan de lastenzijde verklaard door een actualisatie van het BUIG-budget met ca. € 1.8 miljoen. Verder neemt de bijdrage in de apparaatskosten Avres op dit taakveld met € 380.000 toe.

Op taakveld 64 Begeleide participatie worden de gevolgen van de meicirculaire 2019, waaronder de toevoeging van de Participatiemiddelen voor Hardinxveld die Gorinchem als werkgemeente rechtstreeks van het Rijk ontvangt, verantwoord. De verhoging van de baten wordt op programma Algemene dekkingsmiddelen verantwoord. Ook op dit taakveld ontstaan hogere kosten als gevolg van de verhoging in de apparaatskosten Avres.

Het verschil in lasten op taakveld 66 Maatwerkvoorzieningen WMO kan voor een groot deel worden verklaard door een uitbreiding van de formatie WMO en een administratieve verschuiving van personeelslasten.

De toename van lasten op taakveld 672 Maatwerkdienstverlening 18- wordt met name veroorzaakt door de hogere kosten Jeugdhulp die door de Serviceorganisatie Jeugd aan de gemeenten worden doorberekend. Hiertegenover staat een incidentele (3 jaar) extra bijdrage van het Rijk op het programma Algemene dekkingsmiddelen.

Op taakveld 681 Geëscaleerde zorg 18+ worden de lasten en baten voor Beschermd Wonen & Opvang lokaal en regionaal verhoogd met ca. € 3 ton. Dit gebeurt budgettair neutraal.

In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen het programma worden verstrekt:

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Vivenz Maatschappelijk Werk

568

Verslavingszorg

41

Anti-discriminatie

15

Ouderenadviseurs

 142

Ouderenbeleid

21

Ouderenorganisaties

19

Mantelzorg

42

Jeugdhaven Gorinchem

36

Vluchtelingenwerk

93

Gorinchemse zeeverkenners

11

Padvinders

11

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland

264

De Rozenobel

17

De Bogerd

24

Slachtofferhulp Nederland

11

Klussendienst

97

MEE cliëntondesteuning

414

Jeugdzorg

257

Maatschappelijke zorg en OGGZ

75

Ondersteuning sociaal culturele activiteiten en diverse

155