Wat willen we bereiken?

Doel

Gorinchem is een stad waar iedereen meedoet, zich kan ontplooien en verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf, elkaar en de leefomgeving.

Vastgesteld beleid

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Kadernota Meedoen in Gorinchem

2012

Uitvoeringsdocument transities sociaal domein

2014

Jeugdhulp

2014

Beleidsvoornemens Participatiewet

2014

Beleidskader Beschermd wonen en opvang (2015-2018)

2014

Lokaal maatwerk Jeugdhulp

2016

Transformatie van Sociaal cultureel werk naar Meedoen

2016

Meerjarenperspectief Jeugdhulp 2018-2022

2018

Integraal sociaal beleid 2019-2024

2019

Maatschappelijke effecten en indicatoren

Hoe meten we dat?

Indicator

B/F

Eenheid

Soort

Banen

B

Aantal per 1.000 inwoners (15-64 jaar)

PI

Jongeren met een delict voor de rechter

B

% 12-21 jarigen

PI

Kinderen in uitkeringsgezinnen

B

% kinderen tot 18 jaar

PI

Melding kindermishandeling

B

% meldingen van mishandelde kinderen 0 t/m 17 jaar

PI

Netto Participatiegraad

B

% mensen tussen 15 en 67 jaar dat een baan heeft

PI

Werkloze jongeren

B

% werkloze jongeren 16-22 jaar

PI

Personen met een bijstandsuitkering

B

Aantal per 1000 inwoners

PI

Personen met een lopend re-integratietraject

B

Aantal reïntegratievoorzieningen, per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

PI

Jongeren met jeugdhulp

B

% jongeren tot en met 18 jaar

PI

Jongeren met jeugdbescherming

B

% jongeren tot en met 18 jaar

PI

Jongeren met jeugdreclassering

B

% jongeren (12-23 jaar)

PI

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

B

Aantal per 10.000 inwoners

PI

Waardering algehele persoonlijke gezondheid

F

Score 1-10

ME

Geen beschrijving aanwezig

Geen beschrijving aanwezig

Geen beschrijving aanwezig

Geen beschrijving aanwezig

Geen beschrijving aanwezig

Indicator

Streefwaarde 2020

Hoe willen we dit bereiken

Jongeren met jeugdhulp

13 %

Wij gaan uit van de cijfers van de Serviceorganisatie Jeugd, dat wil zeggen: jeugdhulp plus verlengde jeugdhulp tot 22 jaar. Het laatst bekende cijfer hierover is 13%. Het CBS registreert echter alleen jeugdhulp. Vandaar dat de percentages in de tabel ‘’Jongeren met jeugdhulp’’ lager zijn.

Geen beschrijving aanwezig

Geen beschrijving aanwezig