Wat gaan we daarvoor doen?

Prioriteiten en aandachtspunten

Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Regionale energiestrategie (RES)

In het afgelopen jaar is er samen met de gemeente Molenlanden en provincie Zuid-Holland hard gewerkt om te komen tot een regionale energiestrategie (RES). Doelstelling is om in 2030 te komen tot een CO2 reductie van 49% (t.o.v. 1990). In 2050 dient de reductie uiteindelijk op 95% uit te komen. Via een uitgebreid participatietraject met organisaties, bedrijfsleven en o.a. Stedin is een bouwstenenrapportage RES opgesteld. Deze is in september in de colleges van Molenlanden en Gorinchem en in de raden besproken. Uiterlijk in juni 2020 dient een concrete vertaling plaats te vinden naar een concept RES. Belangrijke pijlers van de energiestransitie binnen Gorinchem zijn energiebesparingsmaatregelen (bewustwording en vervanging), de realisatie van een duurzaam warmtenet (Gildenwijk als voorloper) en duurzame energieopwekking door middel van o.a. zon, wind en waterstof.

Ten aanzien van mogelijke energieprojecten op bedrijventerrein Avelingen en aan de rijksweg A15 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Wij streven ernaar de gemaakte kosten in 2020 te verdelen onder de diverse deelnemende partijen.

Opzet lokaal kenniscentrum Duurzaamheid en Klimaat

Regelmatig is er overleg met inwoners om te komen tot energiebesparing en de realisatie van duurzame energieopwekking. Om hieraan handen en voeten te geven, wordt een breed scala van activiteiten besproken en ontplooid. Een voorbeeld daarbij is een duurzame huizenroute. Een mogelijkheid hierbij is de realisatie van een kenniscentrum duurzaamheid. De aanzet om te komen tot een warmtenet in de Gildenwijk kan een extra impuls geven aan de wijk en de stad om duurzame kennis te verzamelen en in te zetten.

Subsidies rijk en provincie

Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden van het rijk en de provincie. Als gemeente lichten we inwoners, instellingen en bedrijven in over de diverse subsidiemogelijkheden. Op deze wijze wordt er met de ondersteuning van de onrendabele top (van de diverse investeringen) maximaal en versneld ingezet op energiebesparing en de verduurzaming van de Gorcumse samenleving.

Aanwijzen energiecoaches

In het kader van "het Nieuwe Wonen" zetten we sinds 2017 vrijwillige energiecoaches in voor huiseigenaren. In het komend jaar worden nieuwe coaches gezocht en worden hun werkzaamheden verder uitgebouwd. De energiecoaches maken inwoners en bewonersgroepen op een laagdrempelige manier bewust van de mogelijkheden op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking (zoals zonnepanelen en warmtepompen) en helpen hen met realisatie.

Toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen

Met de uitkomsten van de in 2019 -gezamenlijk met een afvaardiging van de gebruikers van de openbare ruimte- opgestelde rapportage in de hand, werken we actief aan het bereiken van het gedefinieerde ‘basisniveau toegankelijkheid’. Vervolgens bepalen we welk (hoger) niveau van toegankelijkheid op de verschillende gebieden van de gemeente Gorinchem wenselijk is, om ook daar vervolgens naartoe te werken.

Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Verkoop aandelen Eneco

Een meerderheid van ca. 96% van het aandeelhouderskapitaal, waaronder onze gemeente, (peildatum: augustus 2019) heeft het principebesluit genomen haar aandelen in Eneco te verkopen. Eneco, de adviseurs en de aandeelhouders werken hard aan de uitvoering van de transactie, die zich middels een gecontroleerde veiling voltrekt. Bij het opstellen van deze begroting zit de transactie in de fase waarin een geselecteerd aantal partijen een bindend bod kunnen indienen.

Naar verwachting eind 2019 / begin 2020 resulteert het transactieproces in een concreet bod. Op dat moment is er dus zicht op de uiteindelijke waarde van het te verkopen aandelenpakket en worden voorstellen gedaan worden voor de aanwending van deze verkoopopbrengst. Verkoop van het aandelenbelang heeft onder meer een direct effect op de omvang van het jaarlijkse geprognotiseerde dividend van Eneco én de totale financieringspositie van de gemeente.

Revolverend investeringsfonds

Om het verduurzamen van onze stad een impuls te geven, wordt een revolving fund gevormd. Hierop kunnen verenigingen, stichtingen en scholen in de vorm van een renteloze lening een beroep doen voor zaken die bijdragen aan de verduurzaming van verenigingsgebouwen, schoolgebouwen en aanverwante zaken. De afgeloste bedragen scheppen weer ruimte voor nieuwe leningen.

Biodiversiteit

De uitkomsten van de haalbaarheidsstudie naar ecologische verbindingszones om meer bescherming te bieden aan de flora en fauna in onze gemeente worden in 2020 geïmplementeerd. Ook wordt in 2020 een handboek of richtlijn opgesteld voor natuurinclusief bouwen. De operatie Steenbreek, die gericht is op vergroening van tuinen, wordt gecontinueerd en wordt het ecologisch groenbeheer, dat wordt uitgevoerd, meer uitgedragen. Om als gemeente het goede voorbeeld te geven op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit en ontmoetingsplekken wordt o.a. de tuin achter het stadhuis aangepast. Speerpunten hierbij zijn meer divers groen en minder verharding.

Reguliere taken

Onderwerp

Toelichting

Gezondheidsbeleid

De Wet publieke gezondheid en de vastgestelde regionale en lokale programma's voeren we uit. Onder andere door de uitrol van GIDS (Gezond In De Stad) over meerdere wijken in de stad.

Riolering

We houden een duurzaam en doelmatig rioolstelsel in stand. Hiervoor hanteren we als beleidskader het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Dit wordt in 2020 geactualiseerd voor de periode 2021-2025 en in het najaar 2020 aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling.

Milieubeleid

Via de Omgevingsdienst ZHZ worden de wettelijke taken uitgevoerd op gebied van Milieu. Deze zijn met name gericht op bedrijven en advieswerk bij bijvoorbeeld ruimtelijke ordening vraagstukken en evenementen.