Wat gaat dit kosten?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

TV72 Riolering

3.067

3.645

3.226

3.283

3.283

3.313

TV73 Afval

3.379

3.311

3.777

3.777

3.777

3.777

TV74 Milieubeheer

1.242

1.349

1.368

1.378

1.213

1.212

TV75 Begraafplaatsen en crematoria

3.049

387

390

379

348

348

Lasten Duurzaamheid

10.737

8.692

8.761

8.816

8.620

8.650

TV72 Riolering

3.999

4.534

4.019

4.019

4.019

4.019

TV73 Afval

3.337

3.913

4.254

4.254

4.254

4.254

TV74 Milieubeheer

56

3

3

3

3

3

TV75 Begraafplaatsen en crematoria

170

324

326

319

313

304

Baten Duurzaamheid

7.562

8.774

8.601

8.594

8.588

8.579

Totaal saldo van baten en lasten

-3.175

82

-160

-222

-33

-71

Mutaties reserves

116

-301

-58

52

-8

-8

Resultaat

-3.060

-219

-218

-170

-41

-79

De tarieven voor de rioolheffing overstijgen de jaarlijkse lasten. Deze overstijging wordt toegevoegd aan de vervangingsvoorziening riolering. De aankomende jaren zal volgens planning deze voorziening aangesproken worden.

De kosten van afvalverwerking en aanverwante werkzaamheden geven nog steeds zorgen. Er is een landelijke trend dat de afvalverwerkingskosten bovenmatig stijgen. De bevoorschotting aan Waardlanden is daarom verhoogd. Bij de Perspectiefnota 2020-2023 is een bedrag van € 464.000 als extra kosten opgenomen die worden doorberekend in de tarieven afvalstoffenheffing.

In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen en met deze begroting 2020, vastgesteld worden:

Investeringen (bedrag x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

GRP

lasten

760

930

930

930

baten

-760

-930

-930

-930

Beschoeiingen

588

203

504

Groote Haar windmolens, bouwrijp maken

lasten

60

baten

-60

Totaal investeringen

588

203

504

-

GRP
Voor de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan zijn jaarlijkse investeringsbedragen opgenomen. De lasten worden rechtstreeks gedekt uit een bijdrage uit de vervangingsvoorziening riolering.

Beschoeiingen
Na een grootschalige inspectie van de oeverbeschermingen in Gorinchem is een Beheerplan beschoeiingen opgesteld. In dit plan is de technische toestand van de beschoeiingen en de mogelijkheid om natuurvriendelijke oevers aan te leggen beschreven. Voor de jaarschijf 2020 worden middelen beschikbaar gesteld voor onderhoud, aanleg en vervanging van de gemeentelijke beschoeiingen.

In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma verstrekt worden:

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Van Andel Spruijt Natuurcentrum

46