Wat willen we bereiken?

Doel

Gorinchem is een schone, duurzame en leefbare stad, waar we onze inwoners vitaal en gezond houden.

Vastgesteld beleid

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Lokaal gezondheidsbeleid

2007

Beleidsplan duurzaamheid

2017

Maatschappelijke effecten en indicatoren

In de afgelopen jaren is het aantal kilo's aan restafval in onze gemeente aanzienlijk gedaald. In 2014 was er in Gorinchem nog sprake van 242 kg per inwoner. Een jaar later daalde dat naar 231 kg en in 2016 was er nog 'maar' 205 kg per inwoner. In 2017 zakten we zelfs vier kg onder de grens van 200 kg.

Ontvangen informatie vanuit Waardlanden zegt ons dat er op dit moment geen verdere daling aangegeven kan worden. Hoewel het landelijke doel is gesteld op 100 kg restafval per inwoner, denkt Waardlanden en de aan de Gemeenschappelijke Regeling deelnemende gemeenten of, hoe en wanneer het huidige afvalbeleid wordt aangepast.

Voor de begroting kan alleen rekening gehouden worden met de verwachte daling/stijging op basis van de economische situatie (landelijke verwachting). En die verwachting laat weinig verandering zien in het huidige aantal kilo's restafval.

Hoe meten we dat?

Indicator

B/F

Eenheid

Soort

Omvang huishoudelijk restafval

B

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar in kg

PI

Hernieuwbare elektriciteit

B

% Hernieuwbare elektriciteit van totaal verbruikte elektriciteit

PI

Duurzaamheidscore

F

Score 1-100

PI

Geen beschrijving aanwezigGeen beschrijving aanwezigGeen beschrijving aanwezig

Indicator

Streefwaarde 2020

Hoe willen we dit bereiken

Huishoudelijk restafval

196 kg

Het laatst bekende cijfer voor 2017 bedraagt 196. In de afgelopen jaren is het aantal kilo's aan restafval gedaald. Waardlanden geeft aan dat er op dit moment geen daling aangegeven kan worden. Voor de begroting kan alleen rekening gehouden worden met de prognose op basis van de economische situatie. Die verwachting laat weinig verandering zien in het aantal kilo's restafval.

Hernieuwbare elektriciteit

5 %

Hernieuwbare energie is duurzame energie die het leefmilieu niet schaadt, zoals windenergie, zonne-energie, biomassa, geothermie en warmte uit riool- en oppervlaktewater. Bij het genoemde percentrage is wind op zee (opgewekt via HVC) meegerekend. Hieronder is een vertaling van de doelstellingen duurzame energie gemaakt met als scope 2030.

Duurzaamheidsscore

50

De indicator Duurzaamheid kent een ecologische, sociaal-culturele en economische component (schaal 0 – 100). De afbeelding 'Van fossiele energie naar Duurzame energie in Gorinchem' geeft inzicht in de voortgang van de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en energie voor de indicator 'Duurzaamheidsscore'.