Meerjarig verloopoverzicht saldo reserves

Verloop reserves (x € 1.000)

1-1-2020

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2021

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2022

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2023

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2024

Algemene reserve

27.060

-

359

26.701

-

161

26.540

-

-

26.540

-

-

26.540

Bestemmingsreserves:

Infrastructuur

13.402

795

75

14.122

941

-

15.063

400

-

15.463

401

-

15.864

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

-

8

-

8

8

-

16

8

-

24

8

-

32

Station Papland

1.800

-

-

1.800

-

-

1.800

-

-

1.800

-

1.800

-

Combinatiefuncties

136

-

74

62

-

61

1

-

-

1

-

-

1

Sociaal domein

7.333

-

587

6.746

-

191

6.555

3

-

6.558

10

-

6.568

Duurzaamheid

644

200

150

694

100

160

634

-

-

634

-

-

634

Omgevingswet

10

-

-

10

-

-

10

-

-

10

-

-

10

Stimuleringsregeling woningbouw

99

-

-

99

-

-

99

-

-

99

-

-

99

Sloopkosten Lange Slagenstraat

226

-

226

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Organisatieontwikkeling

2.000

-

750

1.250

-

-

1.250

-

-

1.250

-

-

1.250

Open kathedraal

150

-

-

150

-

-

150

-

-

150

-

-

150

ICT

500

200

175

525

100

16

609

-

16

593

-

15

578

Afschrijvingsreserve

2.886

250

50

3.086

250

50

3.286

-

94

3.192

-

95

3.097

Subtotaal bestemmingsreserves

29.186

1.453

2.087

28.552

1.399

478

29.473

411

110

29.774

419

1.910

28.283

Totaal reserves

56.246

1.453

2.446

55.253

1.399

639

56.013

411

110

56.314

419

1.910

54.823

Hieronder worden de reserves kort toegelicht.

Algemene reserve
De algemene reserve is bedoeld als buffer om risico's (zoals vermeld in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing) in de exploitatie in de toekomst te kunnen opvangen.

Infrastructuur
De reserve is voor aanpassingen in de infrastructuur.

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing
De reserve dient ter voorkoming van al te grote schommelingen in de afvalstoffenheffing.

Station Papland
Dekking investering halte station Papland.

Combinatiefuncties
Dekking van het gemeentelijke deel lasten Combinatiefuncties en egaliseren van voor- en nadelen exploitatie
Combinatiefuncties.

Sociaal domein
Inzet voor noodzakelijke/nuttige/incidentele uitgaven voor de transformatie van het Sociaal Domein, die niet uit de reguliere exploitatiebudgetten bekostigd kunnen worden. Hiermee is het doel in grote mate een egalisatiefunctie.

Duurzaamheid
Dekking van het beleidsplan duurzaamheid 2017-2021.

Omgevingswet
Uitvoering van de omgevingswet. Deze wet bundelt de regels over bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschap, natuur, cultureel en werelderfgoed.

Stimuleringsregeling woningbouw
Dekking voor diverse projecten, zoals een woonlastenfonds en groenvoorzieningen Lingewijk Zuid.

Sloopkosten Lange Slagenstraat
Dekking van de toekomstige sloopkosten van het onderwijspand Lange Slagenstraat.

Organisatie-ontwikkeling
De doorontwikkeling van de organisatie richt zicht op management, medewerkers, kwaliteit, processen en systemen, houding en gedrag en op de structuur van de organisatie.

Open kathedraal
Dekking van de bijdrage aan de restauratiekosten van 1 raam van de Open Kathedraal.

ICT
Het doorontwikkelen van ICT over de volle breedte (systemen, hardware en software, medewerkers).

Afschrijvingsreserves
De reserve dient ter dekking van kapitaallasten