Investeringsoverzicht

Hieronder het totaaloverzicht van alle vast te stellen investeringen en een totaaloverzicht van de kapitaallasten die in de begroting 2020-2023 zijn opgenomen.

Investeringen (bedrag x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Buitenruimte gemeentehuis

100

Totaal bestuur en ondersteuning

100

CUR hard- en software

44

Totaal Veiligheid

44

-

-

-

Openbare verlichting

159

159

158

158

Vervangen straatmeubilair

92

92

92

92

Vervangen verkeersborden

40

40

40

41

Bastion II

1.000

Mobiliteit

500

Voorzieningengebouw Kriekenmarkt

100

115

Illuminatieplan 2020

50

50

50

Totaal Verkeer en vervoer

1.841

441

455

291

Citymaking

100

Totaal Economie

100

-

-

-

Brede school Hoog Dalem

2.682

1.486

Beroepencampus

1.500

2.500

3.000

8.000

Binnenklimaat scholen

lasten

1.000

baten

-500

IHP overig

500

Uitbreiding Fortes/lyceum/sporthal Fortes OKK

1.190

Totaal Onderwijs

5.872

4.486

3.000

8.000

Speelruimteplan

203

203

203

204

Voorbereidingskrediet kades Stationsweg

50

Vestingplan 2020, Bastion VIII

laten

50

200

baten

-100

Totaal Sport, cultuur en recreatie

303

303

203

204

GRP

lasten

760

930

930

930

baten

-760

-930

-930

-930

Beschoeiingen

588

203

504

Groote Haar windmolens, bouwrijp maken

lasten

60

baten

-60

Totaal Duurzaamheid

588

203

504

-

Vervangingsplan inventaris

184

75

Hard- en software

361

329

180

351

Innoveren en verbeteren online dienstverlening

60

Totaal Overhead

605

404

180

351

Totaal Investeringen

9.453

5.837

4.342

8.846

Kapitaallasten investeringen (bedrag x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

rente

2.231

2.397

2.443

2.497

afschrijving

6.540

6.957

7.289

7.516

Totaal

8.771

9.354

9.732

10.013