Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht baten per taakveld
(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

TV01 Bestuur

3

3

3

3

TV010 Mutaties reserves

2.447

639

110

1.910

TV02 Burgerzaken

431

433

492

492

TV03 Beheer overige gebouwen en gronden

666

666

666

666

TV04 Overhead

479

479

479

479

TV05 Treasury

1.199

748

753

748

TV061 OZB woningen

4.628

4.628

4.628

4.628

TV062 OZB- niet woningen

5.304

5.304

5.304

5.304

TV063 Parkeerbelasting

1.733

1.733

1.733

1.733

TV064 Belasting Overig

722

722

382

382

TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds

67.802

67.722

67.055

67.489

TV11 Crisisbeheersing en Brandweer

126

126

126

126

TV12 Openbare orde en Veiligheid

637

337

337

337

TV21 Verkeer en vervoer

320

320

320

320

TV22 Parkeren

689

689

689

689

TV23 Recreatieve Havens

116

116

116

116

TV24 Economische Havens en waterwegen

117

117

117

117

TV25 Openbaar vervoer

2.626

2.626

2.756

2.756

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

9.011

8.199

6.089

3.250

TV33 Bedrijfsloket en - regelingen

183

183

183

183

TV42 Onderwijshuisvesting

232

231

286

283

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.108

2.108

2.108

2.108

TV51 Sportbeleid en activering

47

47

47

47

TV52 Sportaccommodaties

1.387

1.387

1.387

1.387

TV53 Cultuurpres. productie en participatie

79

79

79

79

TV54 Musea

109

109

109

109

TV55 Cultureel erfgoed

187

187

187

187

TV56 Media

118

118

118

118

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

212

212

212

212

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

511

511

511

511

TV63 Inkomensregelingen

12.197

12.197

12.197

12.197

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+

200

200

200

200

TV672 Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

0

0

TV681 Geëscaleerde zorg 18+

822

0

0

0

TV72 Riolering

4.019

4.019

4.019

4.019

TV73 Afval

4.254

4.254

4.254

4.254

TV74 Milieubeheer

3

3

3

3

TV75 Begraafplaatsen en crematoria

326

319

313

304

TV81 Ruimtelijke Ordening

9

9

9

9

TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

5.536

4.651

3.996

1.616

TV83 Wonen en bouwen

1.405

1.495

1.585

1.585

Totaal baten

133.000

127.926

123.958

120.956

Overzicht lasten per taakveld
(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

TV01 Bestuur

2.382

2.374

2.166

2.158

TV010 Mutaties reserves

1.453

1.400

411

419

TV02 Burgerzaken

1.002

988

1.016

1.016

TV03 Beheer overige gebouwen en gronden

511

514

514

514

TV04 Overhead

12.194

11.320

11.212

11.093

TV05 Treasury

-92

-217

-496

-377

TV061 OZB woningen

136

136

136

136

TV062 OZB- niet woningen

103

103

103

103

TV063 Parkeerbelasting

152

152

152

152

TV064 Belasting Overig

240

240

240

240

TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds

0

0

0

0

TV08 Overige baten en lasten

546

768

888

806

TV09 Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

TV11 Crisisbeheersing en Brandweer

3.052

3.052

3.052

3.052

TV12 Openbare orde en Veiligheid

2.037

1.586

1.586

1.585

TV21 Verkeer en vervoer

4.500

4.713

5.171

7.099

TV22 Parkeren

1.000

916

913

904

TV23 Recreatieve Havens

576

575

575

581

TV24 Economische Havens en waterwegen

24

24

24

24

TV25 Openbaar vervoer

2.975

3.019

3.055

3.054

TV31 Economische ontwikkeling

301

301

301

301

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

9.152

8.339

6.227

3.388

TV33 Bedrijfsloket en - regelingen

24

24

24

24

TV34 Economische promotie

788

719

621

628

TV41 Openbaar basisonderwijs

197

197

196

196

TV42 Onderwijshuisvesting

2.929

3.107

3.331

3.286

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.040

4.824

4.854

4.852

TV51 Sportbeleid en activering

1.115

1.118

1.050

1.048

TV52 Sportaccommodaties

3.374

3.359

3.349

3.339

TV53 Cultuurpres. productie en participatie

1.708

1.558

1.555

1.853

TV54 Musea

1.251

1.231

1.161

1.161

TV55 Cultureel erfgoed

900

768

975

663

TV56 Media

771

773

773

773

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.085

3.117

3.127

3.122

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

3.917

3.858

3.898

3.897

TV62 Wijkteams

2.463

2.524

1.993

2.059

TV63 Inkomensregelingen

17.685

17.631

17.631

17.631

TV64 Begeleide participatie

7.392

7.062

6.927

6.747

TV65 Arbeidsparticipatie

2.347

2.471

2.527

2.527

TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.429

1.417

1.182

1.182

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+

5.161

5.241

5.318

5.398

TV672 Maatwerkdienstverlening 18-

8.570

8.570

8.570

8.570

TV681 Geëscaleerde zorg 18+

929

374

374

374

TV682 Geëscaleerde zorg 18-

452

452

452

452

TV71 Volksgezondheid

1.748

1.771

1.754

1.777

TV72 Riolering

3.226

3.283

3.283

3.313

TV73 Afval

3.777

3.777

3.777

3.777

TV74 Milieubeheer

1.368

1.378

1.213

1.212

TV75 Begraafplaatsen en crematoria

390

379

348

348

TV81 Ruimtelijke Ordening

766

766

766

766

TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

5.102

3.869

3.556

1.176

TV83 Wonen en bouwen

2.388

2.344

2.343

2.343

TV99 Onvoorzien

100

100

100

100

Totaal lasten

132.636

128.365

124.274

120.842