Investeringen

In 2020 tot en met 2023 zijn de volgende investeringsuitgaven begroot. Deze bedragen hebben betrekking op de geplande uitgaven van de huidige lopende investeringen en de nieuwe investeringen vanaf 2020. De investeringen die starten in 2020 worden bij deze begroting vastgesteld en zijn per programma opgenomen in het programmaplan.

Investeringsbedragen (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Investeringen in materiële vaste activa:

Met een economisch nut

18.093

9.523

11.838

10.767

In de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

2.559

2.633

543

5.705

Totaal

20.652

12.156

12.381

16.472