Recapitulatie structureel begrotingsevenwicht

In het onderdeel 'Overzicht van baten en lasten' zijn diverse overzichten gepresenteerd van de baten en lasten per programma inclusief de algemene dekkingsmiddelen en van overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien. Hierin zijn de totale baten en lasten, de incidentele baten en lasten en de structurele mutaties van de reserves weergegeven. Op basis van die gegevens kan de conclusie worden getrokken over het structureel begrotingsevenwicht.

Op basis van het overzicht op de volgende pagina kan worden geconcludeerd dat de jaarschijf 2023 uit de meerjarenraming 2021-2023 structureel in evenwicht is. Dit houdt in dat in dat jaar de structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Wanneer dit het geval is, bestaat er een kleiner risico dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat.
In de jaren 2020, 2021 en 2022 wordt een negatief structureel begrotingssaldo gepresenteerd. Belangrijkste oorzaak daarvoor in 2020 en 2021 betreft het aanmerken van de extra baten voor jeugd (€ 716K) als incidentele middelen, ter dekking van structurele uitgaven. Er wordt nog bezien op welke wijze de hoogte van deze structurele kosten kan worden beïnvloed, in onderliggende cijfers is uitgegaan van de opgestelde "omdenknotitie" van DG&J.

Baten en lasten
(bedragen x € 1.000; - = meer lasten dan baten)

Begroting 2020

2021

2022

2023

Totaal

Inci-denteel

Struc-tureel

Totaal

Inci-denteel

Struc-tureel

Totaal

Inci-denteel

Struc-tureel

Totaal

Inci-denteel

Struc-tureel

Programma Bestuur en ondersteuning

-2.796

-

-2.796

-2.774

-

-2.774

-2.536

-

-2.536

-2.528

-

-2.528

Programma Veiligheid

-4.325

-

-4.325

-4.174

-

-4.174

-4.174

-

-4.174

-4.174

-

-4.174

Programma Verkeer en vervoer

-5.208

-

-5.208

-5.380

-

-5.380

-5.741

-

-5.741

-7.664

-1.800

-5.864

Programma Economie

-1.070

-

-1.070

-1.001

-

-1.001

-901

-

-901

-908

-

-908

Programma Onderwijs

-5.826

-366

-5.460

-5.789

-

-5.789

-5.988

-

-5.988

-5.943

-

-5.943

Programma Sport, cultuur en recreatie

-10.064

-75

-9.989

-9.784

-61

-9.723

-9.850

-

-9.850

-9.819

-

-9.819

Programma Sociaal domein

-38.362

716

-39.078

-38.462

716

-39.178

-37.716

-

-37.716

-37.705

-

-37.705

Programma Duurzaamheid

-160

-150

-10

-222

-160

-62

-32

-

-32

-71

-

-71

Programma VROSV

-1.306

285

-1.591

-826

742

-1.568

-1.077

400

-1.477

-1.076

400

-1.476

Totaal programma's

-69.117

410

-69.527

-68.412

1.237

-69.649

-68.015

400

-68.415

-69.888

-1.400

-68.488

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

80.303

-

80.303

79.675

-

79.675

78.832

-

78.832

79.224

-

79.224

Overzicht Overhead

-11.715

-925

-10.790

-10.841

-16

-10.825

-10.733

-16

-10.717

-10.614

-15

-10.599

Bedrag Onvoorzien

-100

-

-100

-100

-

-100

-100

-

-100

-100

-

-100

Mutaties reserves

994

944

50

-761

-810

49

-301

-396

95

1.491

1.397

94

Totaal

365

428

-63

-439

411

-850

-317

-11

-306

113

-18

131