Verschillenanalyse

In onderstaand overzicht is aangegeven hoe de resultaten van de begroting 2020 zich verhouden tot de resultaten zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2019 na wijziging (tot en met augustus 2019).

Resultaat (bedragen x € 1.000; - = meer lasten dan baten)

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Verschil

Programma Bestuur en ondersteuning

-2.387

-2.796

409

Programma Veiligheid

-4.314

-4.325

11

Programma Verkeer en vervoer

-5.725

-5.858

133

Programma Economie

-1.108

-1.020

-88

Programma Onderwijs

-5.912

-5.600

-312

Programma Sport, cultuur en recreatie

-8.883

-9.989

1.106

Programma Sociaal domein

-34.712

-37.775

3.063

Programma Duurzaamheid

-281

-218

-63

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-1.873

-1.626

-247

Totaal programma's

-65.195

-69.207

4.012

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

77.672

80.662

-2.990

Overzicht Overhead

-12.295

-10.990

-1.305

Bedrag heffing Vennootschapsbelasting

-

-

-

Bedrag Onvoorzien

-100

-100

-

Totaal resultaat

82

365

-283

Bij de diverse programma's zijn de grootste verschillen nader toegelicht.