De verbonden stad

Gorinchem heeft de ambitie om een open vesting te zijn die als centrumstad verbonden is met de omgeving en als middelgrote stad verbonden met de Randstad, de aangrenzende provincies en in het bijzonder de regio’s Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Drechtsteden. Een stad waar mensen graag wonen, werken en leven. Dit wil het college bereiken door te verbinden, versterken, vernieuwen, verzorgen en waarmaken. Dit doen ze niet alleen, maar samen met de inwoners en ondernemers van de stad, door te luisteren, te betrekken, te faciliteren, de dienstverlening op de klant af te stemmen en te zorgen voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering waarbij het gemeentelijke huishoudboekje op orde is

Naast het zo efficiënt en effectief mogelijk invulling geven aan de gemeentelijke kerntaken en de voorbereiding op de Omgevingswet, ligt de focus onder andere op het realiseren van de topprioriteiten uit het Gorcums Akkoord. In deze begroting vindt u de beleidsmatige vertaling en financiële doorkijk van dit collegeprogramma.

Bereikbaarheid en mobiliteit
Door het beperkte aantal oost-west verbindingen is de verkeersinfrastructuur erg kwetsbaar. Samen met de stad werken we aan een goede bereikbaarheid door verbetering van onze infrastructuur. In 2020 wordt het nieuwe parkeerbeleid vastgesteld, dat past bij de toekomstige ontwikkelingen en ambities van de stad. In de hele stad wordt het aantrekkelijker om vaker en langer te fietsen of te wandelen. In de binnenstad is de auto steeds meer te gast. De pilot met de bewaakte fietsenstalling loopt nog tot de zomer van 2020. Op basis van het gebruik wordt de exploitatie van de fietsenstalling al dan niet voortgezet. Aanpassingen aan de A27 en A15, spoorwegen en waterwegen zijn barrières die letterlijk in de weg staan. Dit vraagt om duidelijke keuzes en mobiliteitsmanagement. In 2020 wordt op basis van de Mobiliteitsvisie 2040 een uitvoeringsplan met concrete maatregelen en een planning opgesteld.

Duurzaamheid en klimaat
Samen met de gemeente Molenlanden werken we aan de bouwstenen voor de Regionale Energiestrategie (RES) Alblasserwaard. Hiermee geven we richting aan bestaande en nieuwe duurzame energieprojecten voor nu en in de toekomst. De bouwstenen vormen de opmaat voor en geven richting aan de Regionale Energiestrategie Alblasserwaard die in 2020 opgesteld moet zijn. Belangrijke pijlers van de energietransitie binnen Gorinchem zijn energiebesparingsmaatregelen en de realisatie van een duurzaam warmtenet. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking door middel van onder andere zon, wind en waterstof. Waar mogelijk maken we daarbij gebruik van subsidiemogelijkheden van rijk en provincie. Ook willen we extra energiecoaches aantrekken. De energiecoaches helpen inwoners en bewonersgroepen op een laagdrempelige manier met energiebesparing en realisatie van duurzame energieopwekking. Daarnaast zetten we in op een breed scala van activiteiten, zoals een duurzame huizenroute.

Zorg en menselijke maat
In Gorinchem willen we dat iedereen meedoet, zich kan ontplooien en verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf, elkaar en de leefomgeving. Om dit te realiseren, werken we komend jaar onder andere aan de doorontwikkeling van het Sociaal team. De medewerkers van het team zijn zowel fysiek als digitaal voor onze inwoners bereikbaar en beschikbaar. Daar waar mogelijk worden preventieve interventies en kostenbewustzijn bevorderd, gericht op het voorkomen van problemen en het terugdringen van kosten in het sociaal domein. Door te voldoen aan de inkoopvoorwaarden dragen zorgaanbieders bij aan onze uitgangspunten om te normaliseren en de zorg dichtbij, met zorgvragers en hun netwerk te leveren. In het kader van wijkgericht werken is in 2019 in de Gildenwijk en de Haarwijk een pilot uitgevoerd. In 2020 worden beide pilots geëvalueerd. Voor jongeren wordt bij de Tiende Penninglaan en de ruimte achter PoGo een ontmoetingsplek ingericht. Daarnaast zetten we komend jaar in op het tegengaan van discriminatie, het bestrijden van eenzaamheid en de inrichting van een dementievriendelijke samenleving.

Bestuur en samenwerking
De relaties in de regio zijn en blijven belangrijk. Naast bestaande oriëntaties zoals Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) en Zuid-Holland Zuid (ZHZ) die belangrijk blijven, gaat het om de oriëntatie op de ‘functionele regio Gorinchem (waaronder Altena)’ en een hernieuwde focus op de Drechtsteden en de Maritieme Delta. Op het gebied van veiligheid beheersen we samen in de regio en met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de veiligheidsrisico's door een goede verbinding met hulpdiensten en een slagvaardige organisatie van gemeentelijke processen bij ernstige incidenten. Sinds februari 2019 is in de organisatie het ‘Participatielab’ actief. In het lab delen medewerkers hun kennis en ervaringen rond burger- en overheidsparticipatie. Right to Challenge is één van de onderwerpen die hierin wordt meegenomen. Naar verwachting zetten we eind 2019 extra capaciteit in om optimaal gebruik te kunnen maken van subsidiemogelijkheden.

Sport en Cultuur
Vanaf 1 januari 2020 treedt de tarievennota in werking en wordt de algemene subsidieverordening met nadere regels geactualiseerd. Daarnaast breiden we de capaciteit van gymzalen en sporthallen uit met een sportzaal bij de nieuwe brede school in Hoog Dalem en een sporthal bij het Fortes College. Gorinchem Beweegt zet zich komend jaar weer in op kennismaking en deelname aan sportactiviteiten van kinderen. Op het gebied van cultuur ligt de focus op het gebied van cultureel erfgoed, cultuureducatie en cultuurparticipatie. Binnen de cultuurvisie 2019 - 2023 stellen we voor om het Huis van Inspiratie door te ontwikkelen naar een werkwijze, genaamd Gorinchem Inspireert. Gorinchem Inspireert is voor cultuur wat Gorinchem Beweegt is voor sport. In 2020 wordt Gorinchem Inspireert verder ontwikkeld door de cultuurcoaches. De cultuurcoaches werken daarbij nauw samen met Gorinchem Beweegt en partners uit het culturele veld en het Sociaal Domein.

Onderwijs
Gorinchem faciliteert een maximaal innovatief en duurzaam onderwijsklimaat. Voor innovatie is optimale samenwerking tussen de partners in de regio vereist. De Regionale Beroepen en Innovatiecampus (RBIC) kan een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het gewenste innovatieve klimaat in onderwijsstad Gorinchem, onder andere door ontwikkeling, samenwerking en een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Er wordt gewerkt aan een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP) en een visie op de ontwikkeling van de RBIC. Daarnaast willen we het concept een leven lang leren faciliteren. Ook daaraan kan een RBIC samen met bijvoorbeeld een afstudeercentrum voor HBO’ers en academici bijdragen. En in overleg met School en Bedrijf bekijken we hoe we de stagemogelijkheden vanuit de arbeidsmarktregio Gorinchem onder de aandacht kunnen brengen bij diverse hbo-opleidingen, zodat studenten behouden blijven voor de stad en regio.

Wonen en Stedelijke vernieuwing
Door het aanbieden van een gevarieerd woningaanbod blijft Gorinchem aantrekkelijk voor haar inwoners en mensen van buiten de stad. Het biedt kansen voor groei en het versterken van de regionale functie voor voorzieningen en werkgelegenheid. In 2019 is de Woon- en Transformatievisie vastgesteld. In het verlengde van deze visie stellen we een integrale verdiepingsslag op voor de gevolgen van de transformatie. Verder treffen we in 2020 alle noodzakelijke maatregelen voor de implementatie van de Omgevingswet. Voor de uitwerking worden onder andere ruimtecoaches aangesteld. Komend jaar volgt ook de implementatie van het nieuwe systeem voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Gorinchem, 15 oktober 2019
Het college van burgemeester en wethouders